خستگی زودرس- دکتر کریمزاده-2649

خستگی زودرس

خستگی زودرس به معنی خسته شدن بدون فعالیت سنگین است. به طور کلی خستگی به معنی کمبود انرژی و انگیزه چه از نظر جسمی و چه از نظر حسی بیان می شود.خستگی با خواب آلودگی یا کسلی متفاوت است و به طور معمول با استراحت برطرف می شود. اما در برخی از موارد این خستگی …

خستگی زودرس ادامه »